Identifikační údaje správce

Actinet Informační systémy s.r.o. , se sídlem U Bulhara 3, 110 00 Praha 1, IČ: 25552635.

Účel zpracování

Hlavním účelem provozování kamerového systému a pořizování záznamů je ochrana práv a právem chráněných zájmů zaměstnavatele (všeobecná ochrana majetku zaměstnavatele, ochrana před krádeží, před zneužitím).

Zpracování je nezbytné z důvodu ochrany majetku zaměstnavatele, zaměstnanců a případně i dalších osob, respektive za účelem vyhledání případného pachatele (tj. zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů zaměstnavatele a dalších osob).

Kategorie subjektu údajů a osobních údajů

Subjekty údajů, jejichž osobní údaje správce zpracovává, jsou zejména zaměstnanci správce, jakož i další osoby vstupující z jakéhokoliv jiného důvodu do prostor správce.

O zpracování osobních údajů informuje správce subjekty údajů informační cedulí „Objekt je střežen kamerovým systémem se záznamem“ umístěnou na viditelném místě u vstupních dveří do monitorovaného prostoru.

Zdroj osobních údajů

Zdrojem osobních údajů je po určitou dobu uchovaný obrazový a zvukový záznam (nahrávka z kamerového systému).

Popis způsobu zpracování údajů

V prostorách společnosti je instalována jedna kamera, která nezasahuje do soukromí zaměstnanců a dalších osob vstupujících do prostor správce. Kamera má pevnou montáž a možnost nočního vidění. Při ukládání obrazového záznamu je snímán i zvuk.

Kamera je v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, ale záznam pořizuje, pouze pokud je v zorném poli kamery detekován pohyb. Uložené záznamy se automaticky odmazávají. Doba uložení záznamů je nastavena na max. 60 dnů, případně méně, pokud se zaplní prostor 600GB alokovaný pro záznamy. Tato doba je potřebná pro případné zpětné dohledání událostí, protože některé místnosti správce a zařízení v nich uložená nejsou kontrolována každodenně.

Místa zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá v místě sídla správce na adrese U Bulhara 3, 110 00 Praha 1.

Příjemce nebo kategorie příjemců

Kromě správce mohou být za určitých okolnosti příjemcem orgány činné v trestním řízení (Police ČR, státní zastupitelství, soud) a subjekt údajů, který si vyžádá informace o zpracovávaných údajích.

Správce nepředpokládá předání osobních údajů do jiných států.

Tento web může pro provoz svých služeb používat technické cookies.